napredovanie

analýza podniku
kontroling

Napredovanie spoločnosti je podmienené analýzou stavu podniku, vyhodnotením a implementáciou nových
opatrení pre ďalší rozvoj. Následne prichádza k zavedeniu kontrolingu za účelom zistenia dopadu
zavádzaných opatrení ako pre ďalšie rozhodovanie o smerovaní spoločnosti.

Sme pripravený

na rozhodnutia
v pravý čas!

Budúcnosť praje pripraveným. Pravidelným analyzovaním historických výsledky ex-post,
slúži pre predikciu očakávaného vývoja ex-ante. Na základe tohto poznatku je
jednoduchšie identifikovať zmeny a včas sa im prispôsobiť.

Využite naše komplexné služby

zastupovanie klienta vo veciach obchodných, ekonomických a právnych

Viac!

My Vám môžeme pomôcť

Našou snahou je poskytnutie komplexných a dlhodobých služieb v oblasti ekonomiky, obchodu a právneho zastupovania. Požiadavky našich klientov zabezpečujeme na základe dohody s patričným dôrazom na komplexnosť ich vybavenia. V procese zastupovania nám klienti prejavujú dôveru a preto sú naše služby postavené na dlhodobých vzťahoch.


Náš prístup

poskytnuté ekonomické údaje a ostatné infomácie sú dôkladne zanalyzované, spracované a následne prezentované klientovi vo forme zjednodušeného výstupu, pričom sú definované hlavné potreby riešenia aktuálneho stavu

Na tomto základe začína spolupráca zameraná na optimalizáciu procesov spoločnosti, ktorá je orientovaná na ekonomické ozdravenie, stabilizáciu a posilnenie postavenia klienta na konkurenčnom trhu. Postupným zavádzaním nových optimalizovaných procesov a opatrení, ako aj následným vykonávaním kontrolingu prichádza k dosahovaniu stanovených cieľov.

Naša publikačná činnosť

Prispievame k lepšiemu objasneniu niektorých ekonomických pojmov a pomáha podnikateľom k pripravenosti pri rôznych ekonomických situáciách. A preto sme radi prijali pozvanie k interview v relácii "Porada s Kamilou" odvysielanom na internetovom rádiu RadioSlovakiaUSA, kde sme sa snažili zodpovedať problematiku tvorby podnikateľského plánu..